KALAYAAN ELEMENTARY
                SCHOOL
Picture

"We Power Boundless Educational Services!"
Kalayaan Village, Pasay City
( Tel. No. 02-824-56-18

Picture
Service Pledge
"Isang Marangal na Paglilingkod Pang-edukasyon
         Para sa Produktibong Batang Pilipino!"